Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή μας είναι οι εξής:

  • Εκσκαφές σπιτιών - οικοδομών
  • Κατεδαφίσεις κτιρίων
  • Μπαζώματα οικοπέδων
  • Κατασκευή βόθρων
  • Ξυλεία
  • Μονωτικά υλικά
  • Αδρανή υλικά